رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۲۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

۳۰
ارديبهشت

زنـــــــــدگی بار گــرانی سـت کـه بـر پشـت پریشـانی تـوست؛
کار آسـانی نیست:
" نـان درآوردن و غـم خـوردن و عـاشـق بـودن؛ "
پــــــــــدرم!
کمـرم از غـم سنگیـن نگاهـت خَـم بـاد!♥ مرا ببخـش که با آمـدنـم قلـب مهـربانت را همیشـه نگــران کـردم... 


  • زهــرا
۳۰
ارديبهشت

بــاران اردیبـهشت که می بــارد... 
زمیـن با تمـام زشتـی ها 
بهشتی می شــود...!!


جـایی می شــود بـرای همـان زنـدگی که می طلبیــم،

هر که بارانش را از دست بدهـد، 
گویی سیـب خـورده و رانـده شـده از رحمـت!

بیــا آرام دستــان بــاران را بگــیر !!

محکــم در گـودال هـای آب بپــر !!

نتــرس...

دیــوانگـی اتهـامیست که نـادان ها 
به این شــوریدگی می زننـد...♥ 
گـــــــریـه شاید زبان ضعـــف باشد،
 شاید کودکــانه ... شاید بی غــرور !!
 اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود،
 می فهمــــم نه ضعیفم ..نه کودکم.. بلکه پر از احساســـم ...

  • زهــرا
۲۹
ارديبهشت

یاد ِ تـــو ... پرچـم صلحیست،

میـان ایـن همـه شـورش افــکارم!..♥ در دل ندهـم ره پـس از ایـن ، مِهـر  ِ بتـان را ...

مُهـر لـب او بر در ایـن خـانه نهــادیم!

  • زهــرا
۲۸
ارديبهشت

خــدایا ... ممنــون که مــرا در حــد ِ "ایــوب" می بینــی...

ولـــی... تَمــامــش کــن! 
دیگـــر بـ ـ ُـ ـریـدم ...


♥ ســلام مــرا به پیــر ترین پیــرمـرد شــهر برســان و بگــو :
بــــاختـــــی!!
یکــی از تو خستـه تر اسـت!

  • زهــرا
۲۸
ارديبهشت

اﮔــر به ﺑﻬﺸـﺖ رفتـم،

ﺭﻭی ﺩﯾـﻮﺍﺭﺵ می نویســم: 

لَعــ.... ﺑـﺮ ﻛﺴـﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﯾـﻦ ﻣـﻜﺎﻥ ﺳﯿــﺐ ﺑﺨــﻮﺭﺩ!!

نمیخـواهـم دوبـاره به آن جهنـم برگـردم!♥ اردیبهشت بر همه کس شاد و خرم است ...

اردیبهشت ماست، که اردی جهنم است!!


  • زهــرا
۲۷
ارديبهشت

بر مشامم میرسد هر لحظه بوی انتـظار

بر دلـم ترســم بمـاند آرزوی وصـــل یــار

تشنه ی دیدار اویم ای اجـل مهلت بـده

 در رکابـش با تمـام افتخــار...


♥ ای منتظر غمگین مشو ... قدری تحمل بیشتر 

گردی به پا شد در افق... گویی سواری میرسد.. 

  • زهــرا
۲۷
ارديبهشت

پنجــره را بـاز کـن و لــذت ببــر...!

خوشبختــانه بــاران ارث ِ پــدر هیچکــس نیســت!!♥ :D

  • زهــرا
۲۶
ارديبهشت

امشب از هـر کجـای این دنیـای بـزرگ که در بـزنی،
صاحبخـانه برای استقبـال می آید... با طبقـی از آرزوهــایی که می خواهـی...
امشـب ..لیـلة الــرغـائب ...مـراقب آرزوهـایت بـاش...!!
ضیـافت اولیـن شـب جمعـه رجـب، لیـلة الــرغـائب، خـواب خیلی ها را تعبیــر کـرده،
 به خیــال مــردمان بسیــاری رنـگ واقعیــت رســانده،
خیلی از مــردم برای رسیــدن به حـاجت هـای خود دسـت به دامـان این شـب می شـوند،... به ضمـانت یک سـال انتـــظار...

امشـب وعـده گـاهی که خــدا در آن بــردبار است به گنــاهکار ترین بنــدگان،
وعـده گـاهی که باید امیــدوار تر از پیش باشی به استجـابت!
آنجــا که بــرای هـرچـه بخواهــی مختـاری...
 و خــدا به تمــام آنچـه می گــویی، از پیش منتظــر است...

امشـب چه سیـاه باشی و چه سپیـد،... هرچه قدر که ناامیــد،... هــرچه که بخواهی از خــدا ،امیــــدوار باش به اجـــابت... !

لیـــلة الـرغـائب تو مختــاری بـرای انتخــاب آنچــه می خواهـی،
بـرای داشتـن گـوشـه ای از تقـدیـری که آرزویـش داری، بـرای آنچـه می خواهـی باشـی...  ! 

امشـب  درد دلت با خـدا بیشتـر از همیشـه و هـر روز...می ارزد به یک دل سیـر دعـا... به لـذت گفتن یک طـومار آرزو... ! 

امشـب می شود خیلـی چیـزها از خــدا خـواست،..
دنیـا و آخـرت را،.. ثـروت و تملـک را ،.. بنـدگی، قـدرت، گـذشت، آرامـش و ... 
... و... خود ِ خود ِ خود ِ خــــدا را...!!


♥ افســـوس که هــر کـس را به ســوی تــو فرستــادم تا بــه تــو بگویــم  ،
 و راهــی پیــش پایـت بگــذارم ،
 او را بـه سُخــره گرفتـی!...
" یس - آیه 30 "
  • زهــرا
۲۶
ارديبهشت

هــر وقت تو زندگیت گیر و  پیش اومــد و راه بنــدون شد،

بدون کار خــدا بوده!... 

خــدا حرفی واست داشته!.. 

زود بـــرو باهاش خلـــوت کن و بگـــو با من چکار داشتی که راهمو بستی؟..

 گرفتـــار، یعنی  ... 

"از سخنان حاج اسماعیل دولابی"♥ باید دری برای مناجات وا شود،

تا درد بی دوای گناهــم دوا شود،

باید کسی که نزد خـدا دارد آبـرو،

وقت سحر به یاد دلم در دعا شود..! 


  • زهــرا
۲۵
ارديبهشت

هـر سـاعت از نـو قبلـه ای با بت پرستــی می رود ،

توحیــد بر ما عرضـــه کن... تا بشکنیـم اصنـــام را ...!♥ اللهم لا تسلط علینا من لایرحمنا ...!


  • زهــرا