رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۱۹ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۹
تیر

آنقـدر خـوبـی ِ مــرا گفتـی بـه مـردم؛...

آنقـدر کـه حتـی خـودم هـم بـاورم شـد!!


♥ ... وَ کَـمْ مِـنْ ثَنَـاءٍ جَمِـیلٍ لَسْـتُ أَهْـلاً لَـهُ نَشَــرْتَهُ...

  • زهــرا
۲۹
تیر

یـک عمـر هـر دردی بـه مـن دادی؛

حـس میکنـم عیـن ِ نیـــازم بـود!..


خدایا دوستت دارم / با صدای مازیار فلاحی♥ ... " قُـلْ لا أَمْلِـکُ لِنَفْـسِی نَفْعًـا وَلا ضَـرًّا... إِلا مَـا شَـاءَ اللَّهُ..."


♥ اینا که گفتم یک شب از چیزی که حس کردم نبود!!


  • زهــرا
۲۶
تیر

قبـلا ها کـه ایـن وبـلاگ نبـود،.. و یـا کمـی قبـل تـر کـه ایـن شبـکه هـای اجتـماعی نبـودنـد،..

اصـلا زمـانی کـه ADSL نداشتـم؛

حـرف هـایـم را لا بـه لای جـزوه هـای درسـی می نـوشتـم... ســاده و صـــریح!

تنـها خـواننـدگانـش هـم مـادر عــزیزتر از جـانـم بـود، و دو سـه تا دوسـت ِ واقــعی!!

امـا اینـجا را کـه سـادگی قبـل را نـدارد؛ 

گاه گاهی مــادرم می بینــد، و .. روزی ده هـا دوسـت ِ مجــازی!

قبــلا ها بیشـتر می چسبــید!!.. انــگار!♥ واقعـی بـودیـم، بـاورمـان نکـردند؛

مجـازی شـدیـم، فیلتــرمان کـردند!!

و چـه دنیـایی سـاختنـد بـرای مـا نـسل سـوختـه!!


  • زهــرا
۲۶
تیر

بیـستــون دیـشـب بـه چشــمم جـاده ای همــوار بـود؛

ابـن ِ سـیرین را خبــر کـن!... خـواب شیـریـن دیـده ام!!


♥ دیگـر پـَر سیمـرغ هـم بـه دادم نخـواهد رســید،

قـرار نبـود خـانِ  هفتـم باشـی!

قبــــــول!!.. کــم آوردم!

  • زهــرا
۲۵
تیر

خـواب دیـدم نیستـی؛ تعبیــر آمـد می رســی!!

هـرچـه مـن  بــودم؛ ابـن سـیرین بیـشــتر!


♥ مـدتی اسـت حافـظ کـه می خـوانـم، بـه دلـم مانـد یـک بـار بـشود ایـن غـزل بیــاید:

"رسیــد مــژده کــه ایــام غـم نــخواهـد مـانـد..."

امـا نمیـدانم چـه حکمتیـست!.. خیـلی کـه جنـاب حافـظ ســرحـال(!) بـاشـد، میگـوید:

"مــا ز یــاران چشـــم یـــاری داشتـــیم،

خـود غلـــط بـود آنـچه می پنداشتیــم! "

  • زهــرا
۲۴
تیر

مـا را بـه جبـر هـم کـه شـده سـر بـه زیـر کـن!

خیـری نـدیده ایـم از ایـن اختیـارهـا!!


♥ چنـد مـی پـرسـی ز جبــر و اختـیار؟

اختـیار آن بـه کـه بـاشـد دسـت یـار..!

  • زهــرا
۲۳
تیر

اللَّـهُمَّ تُـبْ عَلَـیَّ حَتَّـى لا أَعْصِیَـکَ...

یـه حـال تــوبه و یـه تـوجه ویـژه بـه مـن بـده .. کـه دیگه گنـاه نـکنم،..

مـن از گنـاه کـردن خسـته شدم!.. میخـوام دیـگه بنـده ی تـو باشـم!

... وَ أَلْهِمْنِـی الْخَیْـرَ وَ الْعَـمَلَ بِـهِ... منـو اهـل خیــر کـن!

وَ خَشْیَــتَکَ بِاللَّیْـلِ وَ النَّـهَارِ... یـه تـرسـی تـو دلـم بنـداز .. شـب و روز حواسـمو جمـع کنـم!


دریافت


        احتــمالا(!) لینــک ثـابـت تـا پـایـان رمضــــان الکـــریـم


♥ خـدایا شـکر... بـا ایـن بـار گنـاه و قسـاوت قلـب،.. هنـوز هـم بـه ایـن فـراز کـه می رسـم .. 

بـاران رحمتـت می بـارد:


" سَیِّدِی لَعَلَّکَ عَنْ بَابِکَ طَرَدْتَنِی وَ عَنْ خِدْمَتِکَ نَحَّیْتَنِی،

أَوْ لَعَلَّکَ رَأَیْتَنِی مُسْتَخِفّا بِحَقِّکَ فَأَقْصَیْتَنِی،

أَوْ لَعَلَّکَ رَأَیْتَنِی مُعْرِضا عَنْکَ فَقَلَیْتَنِی،..."


♥ و بـاز آرام می شـوم کـه:.. 

..."مـا هکَـذَا الظَّـنُّ بِـکَ وَ لا اُخْبِـرْنا بِفَضْــلِکَ عَنْـکَ "...


۲۲
تیر

اگـر بـه مـردی احتـرام بگـذاری یعنـی : بـه او عـلاقه داری!!

احتـرام نگـذاری یعنـی : بی شخـصیت هستـی و تـربیت خانـوادگی نـداری!!! 

بـه سـوال مـردی پـاسـخ دهی یعنـی : بـه او رو میـدهی!

جـوابش را نمیـدهی یعنـی : اُمـل و نـدید بـدید و دهـاتی هستـی!!!

لبخـند بـزنی یعنـی : جلـفی...

نمیخنـدی یعنـی : بـد اخـلاقی! و بیـچاره کـسی کـه قـرار اسـت تـو را تحـمل کنـد!!! 

وقتـی حـرف میـزنی و معـاشرت میکـنی و از خـودت دفـاع میکـنی یعنـی : هفــت خطــی!! 

وقتـی سـکوت میکنـی یعنـی : منـزوی هسـتی و روابـط عمـومی خـوبی نـداری و شـاید مشـکل روانـی داری!!! 

وقتـی گـریه میکـنی یعنـی : سـست و ضعیـفی یـا داری اشـک تمــساح میـریزی!! 

گـریه نمیکـنی یعنـی : بی احسـاسی و لـطافت نـداری و رفتـارت مـردانه اسـت!!! 

وقتـی قصـد ازدواج داری یعنـی : میـخواهی یکـی پیـدا شـود آویــزانش شـوی و خـودت را بـه او بنـدازی!!

وقتـی قصـد ازدواج نـداری یعنـی : کـلاس میگـذاری و آرزو داری کـه یکی پیـدا شـود و تـو را بگیـرد!!! 


امـــا مـــن؛

بـا تـمام اینـها یـک زنــم ؛ میگـم و میخنـدم و اشـک می ریـزم و می جنــگم و عشــق می ورزم .. 

و تــو مــرد بـاش!

مـردی کـه بـا تمـام مـردانگی ات حتـی یـک روز نمیتـوانی زیـر بـار ایـن فشـارها و قضـاوتهای بی ربـط بـه جـای یـک زن زنـدگی کنـی!!

اسـماً مـن زن هستـم و تــو مـــــــــرد!!

امـا نگـران نبـاش!.. بـه کسـی نخـواهم گفـت کـه مـن؛

در پـس مشـکلات و درد هـایی کـه تـو بـرایم سـاختی، صبــورانه تحــمل کــردم!

در پـس نـامـردی و نـامهـربانی هـایی کـه دیـدم، دم نــزدم!

در پـس بی معـرفتی هـایی کـه دیـدم، معــرفت بـه خـرج دادم!!

بـه کسـی نخــواهم گفـت کـه:

من " مــــــــــــــــــــــــرد " تر بودم!!!♥ پـانـوشـت درسـت و حســابی ب ذهنـــم نــرسید!! :D ... :|


  • زهــرا
۲۱
تیر

چـه زیبـاست عبـادتـت در نـامی بــزرگ ... نمـــاز!

آنـگاه کـه از تمـام تعلـقات دنیـوی بـا نـوای الله اکبــر دل می بـُریـم،... و زبـان بـه حمـد و ثنـایـت می گـشاییـم،

امـا بـه راستـی چـه کسـی می تـوانـد در بـرابر ایـن همـه عظـمت قـامـت خـَم نکنـد؟!

آن وقـت اسـت کـه در پیشـگاهـت می شکنـیم... سبـحان ربـی العظیـم و بـحمده!

خــدای مـن!... کسـی را نمـی شنـاسـم کـه پـس از ذکــر تسبیـحت بـه خـاک نیفــتد!

عـاشـقانـت سـر بـه آسـتانـت می سـاینـد .. کـه ای پـروردگـار بلنــد مــرتبـه...♥ تـو واقـف اسـرار مـن آنـگاه شـوی،

کـز دیده و دل بنده ی آن ماه شـوی!

روزیـت اگــر بـه جـای مــن بنـشاننـد،

از حـالـت شبـهای مـن آگـاه شــوی!

  • زهــرا
۱۹
تیر
حـاجـت بـه تـرکـی نیـستش تـا در کمـــند آرد دلـی،

مـن خـود بـه رغبـت در کمـند افـتاده ام تـا می بـرد..!


♥ عـازم یـک سفـرم، سفـری دور بـه جـایی نـزدیـک!...
سفـری از خـود ِ مـن تـا بـه خـودم!... 
مـدتی هـست نـگاهم بـه تمـاشـای خـداست، 
و امیـدم بـه خـداونـدی اوسـت!
  • زهــرا