رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۰
فروردين

آسـمانی تـریـن،

دریـایی تـریـن،

آبـی تـریـن تقـدس زنـدگی ام!

روزتـــ مبـارکــــ...

 آغوشت، آغاز بودنم است!... 

بالاتر از بهشتی که میگویند زیر پاهایت جا دارد!


 دلتنگتم!.. خیلی...

  • زهــرا