رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۲ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹
دی

  • زهــرا
۱۱
دی

دوستـی نعمـت یـک آغـاز اسـت،

دوستـی پنجــره ی پــرواز اسـت،

کـوک قلـب هـمه ی آدم هـا... بـا نفـس هـای محبـت سـاز اسـت!

mahboob.jpg

از امـروز "رستـــگار" دو نـویسنـده خـواهد داشـت!

  • زهــرا