رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۲
بهمن

تـو نبـاشی من از آینـده ی خود پیـرترم؛

از خـَر زخمیِ ابلیـس زمیـن گیـرترم!!

"علیرضا آذر"

♥ بی تـو تهران چیست؟ آیا از بلندی دیده ای؟؟

آسمـانی تیــره، برجی کــج... دماونـدی کثیـف!!

"مهدی عابدی"