رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندهانـه نشـــانی از تـــو دارم، 

و نـه خوب شـناخته ام تــو را، 

تمـام دلخـوشی ام نـامیسـت،کـه از تــو بـه یادگـــار دارم:

" سـال هـاسـت کـه مـرا، بـا اسـم تــــو صــدا می زننــد "

... امـا باز هم سالی گـذشت،

و مـن چیـزی بــرایـت نــدارم... جـز شـــرمنـدگی...!

                                                                      پنــاهم باش "مـــــادر"