رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۴۸ مطلب با موضوع «بهترین شعرهایی که تا به حال خوانده ام» ثبت شده است

۰۲
بهمن

تـو نبـاشی من از آینـده ی خود پیـرترم؛

از خـَر زخمیِ ابلیـس زمیـن گیـرترم!!

"علیرضا آذر"

♥ بی تـو تهران چیست؟ آیا از بلندی دیده ای؟؟

آسمـانی تیــره، برجی کــج... دماونـدی کثیـف!!

"مهدی عابدی"

۱۷
آذر

دو قـدم مانـده کـه پاییـز بـه یغـما بـرود

این همه رنگ قشنـگ از کف دنـیا بـرود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش بـاد

دلِ تنـها به چه شوقی پیِ یلدا بـرود؟!

♥ مسـاحت خلــوتـم را پـُر کـن خــدا! 

فــرقی نمی کنــد عمـودی یـا افقـی...

همیـن کـه ضلـعی از چـهار دیـواریم بـاشـی، کافیسـت!

  • زهــرا
۰۳
آبان

پیـراهن عـزای تو مـا را بـزرگ کـرد،

کعـبه بـه یمـن رخـت سیـاهش معظـم است!

♥ اگـرچه پـا نـزدم صحن کـربلای تـو را،

دلـم خـوش است حضـوری به روضـه هـا دارم...

  • زهــرا
۱۲
مهر

بگـذار پایـیز بیـاید 

و بـا چـرخ دستـی خستـه‌اش از کنـارمان عبـور کنـد،

پایـیز از بهـار دسـت و دلبـازتر اسـت 

اینـکه خودش را زیـر دسـت و پـای خیـابان می‌ریـزد،

و نام قدیمی‌اش خزان را هنوز فراموش نکرده است،

مــن متــولــد پــاییــزم!

شناسنامه‌ام یک برگ نارنجی متمایل به سوخته است 

مـن از دل مـرگ بلنـد می‌شـوم ...

... و زنـدگی می‌کنــم!!

♥ من متولدِ پاییزم، 
فصل ِ زردی
فصل ِ بادِ وحشی
فصل ِ شاعرهای پیر
فصل ِ نقاشان بی نظیر
کسی چه می داند!
شایدم بس دلگیــر!!

  • زهــرا
۲۲
شهریور

تصمـیم خـودم بـود بـه هـرجا کـه رسیــدم؛

یـک دایـره آن قـدر بـزرگ اسـت کـه پــرگار!

"رویا باقری"

♥ وقتی جواب ضرب دو دو تا عوض شده است 
بـایــد قبـــول کــرد کـه دنـیا عـوض شـده است

معـــمار، خشــت اوّل خــود گــر چه کــج نــهـاد
دیــوار، صــاف رفتــه! ثــریا عـوض شـده اسـت!

"رضا احسان پور"

  • زهــرا
۱۵
شهریور

پـاییـــز بـوســتـان دل مــا بــهار تــوســت
در شهر طوسی و همه عالم دیار توست

گل بوسـه امــام زمــان بــر مــزار تـوسـت
شیعـه به هر کجا کـه رود در کنار تـوسـت

چشم و چراغ و محفلم اینجاست یـا رضـا
هر جا سـفر کنـم دلـم اینـجاست یـا رضـا

♥ مـا از پـدر ولای شـما ارث می بـریـم

ایرانیـان کشــور موسی بن جعـفریـم...

  • زهــرا
۰۴
شهریور

سرزمینـی کـه نـدارد یک نفـر بیـکار، پـس...

یـک وزارتـخانه مثـل کـار می خواهـد چه کـار؟؟؟!!

بـا وجـود ایـن همـه غارتگـر دارای پـست،

مملکت باور بکن اشرار می خواهد چه کار؟؟؟!
"سیمین بهبهانی"
  • زهــرا
۲۸
مرداد

کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست
قطـره شــدم کـه راهـی دریـا کنـی مــرا
پـیـش طبیــب آمــده‌ام، درد می‌کشـــم
شــایـد قـــرار نیــست مــداوا کنــی مــرا
ایــن بــار بــا نــگـاه کــریــمـانــه‌ات ببــین
شـاید غلام خانه زهـــرا کنی مــرا...
"علی اکبر لطیفیان"

♥ از فـکر گـناه پـــاک بــودن عشق است
از هجر تو سینه چاک بودن عشـق است
آن لحـظـه کــه راه مــی روی آقــا جــان...
زیر قدم تو خاک بودن عشـق اسـت!

  • زهــرا
۲۳
مرداد

ای کاش غزل قصیده می شد، سـیب غـزلم رسـیده می شد،

بـا نــام رضـــا ســیاهه ی دل، بـا معـجزه ای سپیــده می شد،

بـر حبــل مـتیــن دسـت هـایـت، معـــماری دل تنیــده می شد،

یـا اینـکه کشـان کشان بـه سـویـت... پـیشـانی مـا کشـیده می شـد...!

♥ بـس که طــواف کـردمت.. مـرا بـه حـج نیـاز نیـست!


♥ چند روزیست ظرف نباتمان خالی شده،

چای میخوریــم و حسـرتِ خراســان را!!

  • زهــرا
۲۰
مرداد

در حسـرت دیـدار تـو ، آواره ترینــم،

هر چنـد کـه تـا منـزل تـو فاصـله ای نیـست!

"بهمن رافعی"

♥ وَ نَحْـنُ أَقْــرَبُ إِلَیْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الْـوَرِیدِ...

"سوره مبارکه ق، آیه 16"

  • زهــرا