رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۳۶ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۹
مهر

به روزهـا دل نبنـد!

روزهـا بـه فصـل کـه بـرسنـد رنـگ عـوض می کننـد!!

بـا شـب بمـان؛

شـب اگـرچه تـاریـک اسـت... لیکـن همیـشه یکـرنـگ اسـت!

♥ شاید بدترین حرفی که میشه به بعضیا زد اینه که بهشون بگی:

  "خودتــــــ بـــاش!!"

  • زهــرا
۲۸
مهر

حضـرت امـام هـادى النقـی علیـه ‏السـلام:

" آن کـه از خـودش راضـى شـود ، نـاراضـیان از او فـراوان شـونـد."

♥  میلاد امام پاکی و روشنایی، ستاره‏ی راهنمای بشریت، گنجینه‏ی ارزشمند کرامت، قله‏ی بلند فضیلت، گلبرگ درخت رحمت، برگزیده‏ی خداوند سرمد، حضرت امام هادی علیه السلام تهنیت باد.

  • زهــرا
۲۷
مهر

بی تــو ، مهـتاب شبـی، بـاز از آن کـوچه گـذشتـم،
همـه تـن چشـم شـدم خیـره بـه دنبـال تـو گشتـم،
شـوق دیـدار تـو لبـریز شـد از جـام وجـودم،
شـدم آن عاشـق دیـوانه کـه بـودم !

در نـهانخانه جانـم گل یـاد تـو درخشیـد..
بـاغ صـد خاطـره خنـدیـد،
عطـر صـد خاطـره پیچیـد،

یـادم آمـد کـه شبـی بـا هـم از آن کـوچه گـذشتیـم...

  • زهــرا
۲۴
مهر

احتـرامی تمـام قـد، بـرای سـازنـدگان سـریال "شـوق ِ پـرواز" در سـالـروز شـهادت عبـاس بـابایی... "+"

♥ اینطـور شـروع می شـد:

"عبـاس عـزیز؛ عاشـقانه ای سـروده ایـم ... تقـدیم بـه تـو!

بـه نظـر مـن روی همـه ی فیلمـهای عاشـقانه ی دنـیا کـم شـد!!

  • زهــرا
۲۲
مهر

 سعـدی گفـت:

 عنـایتـی کـه تـو را بـود اگـر مبـدل شـد،

 خلل پـذیر نباشـد ارادتـی کـه مـراست!

 قصـد پـا کـردن تـو کفـش سعـدی رو نـدارم!... امـا بـه نظـر مـن اینطـور بگیـم بیشـتر بـه دل می شیـنه!

 ارادتـی کـه مــرا بــود اگـر مبــدل شــد...

 خلل پـذیر نباشد عنایتـی که تـوراست!

6311261457148562683.jpg

♥  کلیـپ صحـرای عـرفـات 


♥ بـار الـها! دفتـر جـرم مـرا روز جـزا بـاز مکـن!

 مـن بـه امیـــد عـطای تـو خـطا کـار شـدم... 

  • زهــرا
۲۲
مهر

به پیش روی من , تا چشم یاری می کند , دریاست !

چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست !

دراین ساحل که من افتاده ام خاموش .

غمم دریا , دلم تنهاست .

وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست !

خروش موج , با من می کند نجوا ,

که : هر کس دل به دریا زد رهایی یافت !

که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت ...

مرا آن دل که بر دریا زنم , نیست !

ز پا این بند خونین بر کنم نیست ,

امید آنکه جان خسته ام را ,

به آن نادیده ساحل افکنم نیست !

 ♥ عکس: خلیـــج همیــشه فــارس، دیروز غروب(!)

  • زهــرا
۲۰
مهر

 آغـوش بگشـا، ای «بقــیع» کـه سـرو عالـم آرای دانـش، هـم‏جـوارت خواهـد شـد؛

 آغـوش بگشـا، ای تـربـت پنـهان زهـــرا علیـهاالسـلام، کـه فـرزنـد مظلـومی دیگـر، بـه «غـربـت آبـاد بقــیع» می‏پیـونـدد؛

 آغـوش بگشـا کـه اینـک آخـریـن یـادگـار لحـظه‏ هـای ارغـوانی عاشـورا را بـه دامـان خـواهی گـرفـت؛

 صـدای "لا الـه الا اللّه" در سکـوت تیـغ می‏پیچــد،

 و پیکـری مطــهر، سـوختـه از نـازیبـایی‏هـا میهـمان بهشـت می‏شـود!

 و هنـوز بعـد از گـذشـت سـال ‏ها، هـم‏نـوا بـا عـرفـات، ضـجه می‏زنیـم مظلـومیـت امـام غـریـب شیـعه را...

 ♥ یـا باقــر العلــوم!

 علـم نیـست آنچـه در نـزد مـردمـان اسـت!!

 علـم آن اسـت کـه مظـهرش تــویی.

  • زهــرا
۲۰
مهر

اگـه هفـتاد سـال عبـادت یـه شبـه بـه بـاد بـره،.. عدالـت خـدا کـجاسـت؟؟

اگـه یـه عمـر نـه از سـر ریـا، کـه از سـر بنـدگی سـر بـه مـُهر بـذاری... وقتـی چـپ بـری خـدا بـرت نمیگـردونه؟؟

اگـه از بچگـی پـای بیـرق ابـوالفـضل سیـنه بـزنی، میشـه آلـوده بـه نـگاهی بشـی کـه آخـرش بـه رسـوایی بـرسی؟؟

نـــه.. معلــومه کـه نــه!!

وقتـی یـه نفـر بعـد هفتـاد سـال وا بـره... معـلوم میشـه اون هفـتاد سـال هـم اسـاسی یه جای کارش می لنگیـده!

عبـادتـی کـه قـدرت بـازدارنـدگی نـداشـته بـاشـه بـه هیـچ کـاری نمیــاد!


♥ کـامـلا بـا ربـط :

مـن اصـلا اهـل بستـن کمـربنـد ایمنـی نیـستم!.. خصـوصا کمـربند هـواپیـما!

ولی یـه سـری انقـد مسـافـر کنـاریم اصـرار کـرد واسـه اینـکه دیـگه صـداشـو نشنـوم کمـربنـدو بستـم، 

مـوقـع پیـاده شـدن طبـق عـادت بی هـوا بلنـد شـدم... کـه یهـو... محکـم خـوردم سـر جام!!!

و از اونجـایی کـه در مثـل منـاقشـه نیـست(!) ایـن یعنـی همـون چیـزی کـه بـزرگان " تقـــوا " صـداش میکنـن!.. 

عبـادت اگـه "خالصـا لـوجه الله" بـاشـه مـثل همـون کمـربنـد مـوقـع گنــاه سـریع جمـع و جـورمـون میکـنه!!

بـه مـو میـرسه.. ولـی پــاره نمـیشه!... ایـن یعنـی عـدل خـدا!

بـا خـدا بـاش پـادشـاهی کـن؛

بی خـدا بـاش... هـرچـه خـواهی کـن!!

  • زهــرا
۱۹
مهر

سـال هـا رفـت و هنـوز یـک نفـر نیـست بپـرسـد از مـن،

کـه تـو از پنـجره ی عشـق چـه هـا مـی خـواهـی؟؟

صبــح تـا نیـمه ی شـب منتـظری،

همـه جـا می نگـری، 

گـاه بـا مـاه سخـن می گـویی! 

گـاه بـا رهگـذران، خبـر گمشـده ای می جـویی؛ 

راستــی گمـشـده ات کیـسـت؟... کجـاسـت؟!

 ♥ ... و روز ظهـورت؛ 

 چـه سـرافکنـده می شونـد آنـان کـه در دعـای فـرج کـم گـذاشـته انـد!

  • زهــرا
۱۸
مهر

مـن کـه از آتـش دل چـون خـم مـی در جوشـم

مـُـهر بـر لـب زده خـون می‌ خـورم و خامـوشـم


قصــد جـان اسـت طمـــع در لـب جانـان کــردن

تـو مـرا بیـن که در این کار به جان می‌ کوشـم


مــن کـی آزاد شــوم از غـم دل چـون هــر دم

هنــدوی زلــف بتــی حلـقه کنـــد در گـوشــم


حـاش لله کــه نیــم معتـقـد طاعـت خـویـــش

ایـن قدر هست که گه گه قدحی می نوشـم

هسـت امیــدم کـه علیــرغـم عــدو روز جــزا
فیــض عفــوش ننــهد بــار گنـــه بــر دوشــم

پـدرم روضـه رضـوان بــه دو گنــدم بفــروخـت
نـاخلـف بـاشـم اگـر مـن بـه جـوی نفـروشـم

خـرقه پوشی من از غایت دین داری نیـست
پـرده‌ای بـر سـر صـد عیـب نـهان می‌پوشــم

مـن که خواهم که ننـوشـم بجز از راوق خـم
چـه کنــم گــر سخـن پیــر مغــان ننیــوشـــم

گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشـق
شــعر حافـظ ببــرد وقــت ســماع از هـوشـــم
♥ 
عکــس: شیـراز، حافظیـه، دیشب(!)


  • زهــرا